Projekt "Rodzina razem II"

 

Projekt „Rodzina Razem II”

Projekt będzie realizowany dzięki środkom finansowym uzyskanym z  The Velux Foundatios  w konkursie grantowym Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Działania skierowane są do 10 rodzin z dziećmi w wieku od 0-6 roku życia, z terenu miasta Krakowa, w których doszło do dezintegracji czyli umieszczenia dzieci lub dziecka w systemie opieki zastępczej z powodu niewydolności opiekuńczo- wychowawczej rodziców. W działaniach projektowych weźmie udział około 15 osób dorosłych i około 20 dzieci.

Projekt będzie czerpał z doświadczeń z realizacji projektu „Rodzina Razem”, który zakończony został 30.03.2016 roku. Działania projektowe zostały zmodyfikowane na podstawie wniosków z podsumowania projektu.

Osiowym działaniem będzie Wielorodzinna Terapia Grupowa (MFT) oraz wsparcie koordynatora rodziny metodą case managementu.

Metoda ta powstała na bazie teorii mentalizacji.
Mentalizowanie (Fonagy i in. 1990) oznacza postawę i umiejętności wykorzystywane do rozumienia stanów mentalnych zarówno własnych, jak i innych osób oraz zdolność łączenia ich z uczuciami i zachowaniami. Kiedy mentalizujemy, jesteśmy w sposób naturalny i spontaniczny zaciekawieni i szanujemy myśli i uczucia, cele i przekonania innych osób oraz, to, w jaki sposób rezonują one z nami. Jest to kluczowy czynnik stanowiący o "naturalnej odporności", element ochronny w sytuacji stresu psychospołecznego, przeciwności życiowych oraz nadwrażliwości neuropsychiatrycznej. Mentalizowanie odgrywa kluczową rolę w rozumieniu, regulacji oraz komunikowaniu emocji, ponieważ emocje są bezpośrednio związane pragnieniami i celami jednostki a także z oceną tego, czy pragnienia i cele są zaspakajane, frustrowane czy też zagrożone (Eia Asen 2010)

Praca metodą Wielorodzinnej Terapii Grupowej polega na zajęciach grupowych, w której biorą udział całe rodziny (rodzice i dzieci). Zajęcia prowadzone są przez minimum dwóch aktywnych terapeutów, którzy stosując aktywne metody pracy (psychodrama, zabawa, praca w podgrupach, zajęcia z rekwizytami, videotrening). Celem pracy jest przywrócenie członkom rodziny zdolności mentalizowania, czyli:
- zamiana usztywnionych, pozbawionych mentalizacji cykli interakcyjnych na działania, które będą opierały się na interakcjach opartych na zaufaniu i budowaniu bliskości,
- wspieraniu kompetencji rodzicielskich tak, aby mogli oni rozwijać umiejętności rozpoznawania stanów psychicznych swoich dzieci i adekwatnie na nie reagować,
- ćwiczeniu komunikacji i rozwiązywania problemów w specyficznych obszarach, w których te umiejętności zostały uszkodzone lub zahamowane;
MFT nie koncentruje się na objawach, ale stawia sobie za cel dostarczenie rodzinie narzędzi, umożliwiających im zainicjowanie procesu samo-leczenia dzięki bardziej efektywnej mentalizacji. Dziecko będzie rozumiało własne stany mentalne na tyle na ile rozumie je jego rodzic. Podniesienie kompetencji rozumienia stanów mentalnych u rodziców zaowocuje większą kontrolą emocjonalną u dzieci. Rolą terapeuty jest taki dobór metod pracy oraz taki sposób akcentowania interakcji w rodzinie, które sprzyjają mentalizacji, aby odwrócić uwagę rodziny od interakcji nic niewznoszących. Podstawowym celem terapii jest ukazanie każdemu członkowi rodziny, jakich obszarów nie dostrzega, a w efekcie nie w pełni rozumie zachowania innych osób w rodzinie. Zadaniem terapeuty jest pomóc w dostrzeżeniu tych nowych perspektyw.
 

Przebieg projektu:

Zaplanowanych zostało: 10 sesji terapii grupowej wielorodzinnej, spotkania rodziców z koordynatorem oraz wyjazd terapeutyczny, superwizja pracy specjalistów.

Głównym celem projektu będzie zwiększenie szans na powrót dzieci pod opiekę rodziców, którzy w sposób bezpieczny będą zaspakajać potrzeby rozwojowe dzieci oraz tworzyć z nimi więź w oparciu o wzajemny szacunek.

Działania projektowe będą wspierały rodziców w dwóch obszarach kluczowych w odzyskiwaniu pełni władzy rodzicielskiej:
1. Odbudowaniem więzi rodzinnych poprzez wzrost kompetencji rodzicielskich w obszarze opiekuńczo-wychowawczym oraz w obszarze rozumienia potrzeb swoich i dziecka.
2. Uporządkowania spraw związanych z funkcjonowaniem rodzica w obszarze społecznym, zawodowym i obywatelskim.